سفری از یافتن مفاهیم تا ساختن واقعیت
From Just Concepts To Create The Reality
چون جزئیات می توانند تفاوت را خلق کنند
Details Make Differences
رویاهای شما در حال ساخته شدن است
Youe Dreams Are Coming True
دیدگاه متفاوت، زندگی بهتر
A Different Viewpoint Of Better Living

Architecture

.

AxA

AxA is Ax Studio Architecture Department. Here we concept, draw, draft and create architecture projects.

آکسا نام دپارتمان معماری استودیو آکس می باشد. ما در آکسا به ایده پردازی، طراحی و نقشه کشی و ساخت پروژه های معماری می پردازیم

InteriorDesign

.

AxIn

AxIn is Ax Studio Interior Design Department. Here we concept, select, design and decorate interior places.

آکسین نام دپارتمان طراحی داخلی استودیو آکس می باشد. ما در آکسین به ایده پردازی،انتخاب متریال، طراحی و دکوراسیون می پردازیم

Graphic

.

AxGraph

AxGraph is Ax Studio Graphic Department to design, design and design

آکس گراف ، دپارتمانی از استودیو آکس برای طراحی، طراحی و طراحی

Accessories

.

Axessories

Axessoreis is a collection of home accessories which designed by Ax Studio. Axessories are just custom-made.

آکسسوری مجموعه ای از لوازم و تجهیزاتی است که به صورت سفارشی توسط گروه آکس طراحی و ساخته می شوند

ProductDesign

.

AxPro

AxPro is one of Ax Studio Departments. Here in AxPro we design products and we done it well (;

آکس پرو زیر مجموعه ای از استودیو آکس می باشد که طراحی محصولات متنوعی را انجام می دهد

To Call

+98 (21) 46 08 22 70

+98 (912) 634 65 95

To Visit

Yas Towers, Zibadasht, Tehran,Iran